Reglement

Algemeen

De Burgumer Doarpskwis is een spel waarbij in teamverband allerlei vragen worden opgelost en opdrachten worden uitgevoerd.

De Doarpskwis is een uitgelezen gelegenheid om iedereen bij ons dorp te betrekken, nieuwe contacten op te doen en bestaande contacten te onderhouden.

De organisatie van de Burgumer Doarpskwis is in handen van Stifting Burgumer Barren, hierna te noemen ‘de organisatie’.

Instructies of aanwijzingen van de organisatie dienen strikt opgevolgd te worden. Daarnaast dient u zich te allen tijde te houden aan de normale wetgeving van verkeersregels, privacy, ordeverstoring en dergelijke.

Inschrijving als team is mogelijk nadat u heeft verklaard kennis te hebben genomen van en namens het hele team akkoord gaat met, het reglement en de voorwaarden die betrekking hebben op de Doarpskwis.

Individuele opgave is ook mogelijk. Als er voldoende individuele opgave is, dan vormt het bestuur hiervan een groep en brengt eenieder met elkaar in contact. Daarna wordt de verdere werkwijze aangegeven. 

Teams

Een ploeg kan zelf bepalen uit hoeveel leden het team bestaat. Gezien het aantal vragen is ons advies om toch een team van minimaal 10 personen te vormen. Ploegen en ploegleden uit omliggende dorpen mogen deelnemen. De focus van de vragen ligt op Burgum.

Elk team benoemt één van de teamleden als teamcaptain. De teamcaptain dient een aantal gegevens in te vullen, zie verderop.

De organisatie voert alle communicatie met de teams hoofdzakelijk per e-mail en uitsluitend met de teamcaptain.

Ieder team kan zelf een naam indienen. Is er al een team met dezelfde naam ingeschreven, dan moet een andere naam worden gekozen. De naam blijft toebehoren aan de gekozen teamcaptain. Formulier met namen vorige editie 

De werkplek van een team tijdens de quizavond bevindt zich op 1 adres en alle teamleden worden geacht vanuit deze locatie aan de Burgumer Doarpskwis deel te nemen. Iedere ploeg kan zelf bepalen welke plek dit voor hun ploeg zal zijn.

Een team kan bestaan uit leden van een voetbalteam, zangkoor, politieke fractie, vrienden, familie, collega’s etc., maar het mag ook een combi zijn. Je kunt het zelf allemaal bedenken. Het is overigens wel handig om qua teamsamenstelling een bepaalde variëteit aan te brengen. Denk eens aan mensen van verschillende leeftijden, beroepen of juist die nieuwe dorpsgenoot. Iedereen kan samen een team vormen. Zoek elkaar op. Oud kan van jong leren, en omgekeerd. 

Inschrijven ploeg of individu

Inschrijving als ploeg kan alleen via het inschrijfformulier op onze website www.burgumerdoarpskwis.nl/inschrijven.

Individuele inschrijving kan alleen door het sturen van een e-mail naar: info@burgumerdoarpskwis.nl. Daarna wordt aangegeven wat de verdere gang van zaken is.

Bij aanmelding dient het team een (ludieke) teamnaam te vermelden. De organisatie heeft het recht om een naam af te keuren.

De organisatie bepaalt de volgende zaken; de inschrijftermijn, wie er als team toegelaten wordt en mag deelnemen aan de Burgumer Doarpskwis, het aantal teams, tijd van aanvang en eindtijdstip van de Burgumer Doarpskwis.

De kosten voor deelname aan de Burgumer Doarpskwis bedraagt in 2023 € 35,00 per team, ongeacht het aantal deelnemers in een team. Het inschrijfgeld kan per jaar variëren. Het inschrijfgeld voor een individu is afhankelijk van de hoeveelheid opgegeven individuen. 

Het inschrijfgeld dient direct bij inschrijving betaald te worden. Dit kan via de iDEAL-link op het inschrijfformulier, of op rekeningnummer: NL17 RBRB 0200693794 ter attentie van Stifting Burgumer Barren, onder vermelding van je teamnaam.

De inschrijving is pas definitief als de organisatie van Burgumer Doarpskwis het inschrijfgeld op hun rekening heeft ontvangen. Dat wordt aan u bevestigd door de penningmeester.

Restitutie van het inschrijfgeld is vanwege de gemaakte kosten niet mogelijk.

Deelnemen

Na inschrijving ontvangt de teamcaptain te zijner tijd een informatiebrief. 

De organisatie stelt een kwismap samen waarin alle vragen en doe opdrachten voor de Doarpskwis zijn opgenomen. De teamcaptain ontvangt hiervan één exemplaar op de kwisavond zelf (vrijdag 29 december 2023).

De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten als zij hun kwismap niet ophalen binnen de genoemde tijd of niet (of onjuist) inleveren vóór het genoemde tijdstip.

Teams worden geacht de kwismap goed door te nemen. Naast de ‘reguliere’ vragen staan er ook vragen en opdrachten in de map, waarvoor men locaties in/om Burgum moet bezoeken. 

Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen in de kwismap eenduidig, op de juiste plaats op het antwoordblad en duidelijk leesbaar te worden ingevuld. 

De ingevulde kwismap moet op de kwisavond, op het vastgestelde tijdstip en locatie worden ingeleverd. 

Leden van de organisatie van de Burgumer Doarpskwis die op een of andere manier betrokken zijn bij het maken van de vragen, zijn van deelname uitgesloten.

Puntentoekenning en uitslag

De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de dagen na de kwisavond op hun juistheid beoordeeld. De antwoorden zijn door de organisatie vastgesteld en zijn bindend. Hierover wordt in geen geval gediscussieerd. Voor elke goed beantwoorde vraag of uitgevoerde opdracht worden punten aan het team toegekend. De teams die hun kwismap tijdig, overeenkomstig de instructies van de organisatie, hebben ingeleverd dingen mee naar de prijzen.

De uitdaging van de Doarpskwis is om zoveel mogelijk punten te behalen. Alle deelnemende teams worden in de kwisuitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens het totaal aantal behaalde punten.

Het team met de meeste punten wordt door de organisatie als winnaar aangewezen.

De uitslag van Burgumer Doarpskwis wordt bekend gemaakt tijdens de uitslagenavond op zaterdag 13 januari 2024 in de Pleats. 

De uitslag van de Burgumer Doarpskwis is bindend en staat niet ter discussie.

Prijzen

De organisatie stelt prijzen voor drie winnende teams beschikbaar (eerste, tweede en derde prijs). 

De drie winnende teams mogen een erkend goed doel aangeven waar de helft van het prijzengeld naar toe gaat. Dat goede doel moet de ANBI status hebben. 

De prijzen zijn als volgt:

1e prijs: € 200,- voor het team en € 200,- voor een goed doel;
2e prijs: € 150,- voor het team en € 150,- voor een goed doel;
3e prijs: € 100,- voor het team en € 100,- voor een goed doel.

Aan het team dat winnaar is geworden van de eerste prijs wordt, naast de eerste prijs, ook de Burgumer Doarpskwis Wisseltrofee uitgereikt.

Als een team de Burgumer Doarpskwis Wisseltrofee drie keer achtereen heeft gewonnen, mag het team de Wisseltrofee houden.

Aansprakelijkheid

Zowel de organisatie als de stichting kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan de Burgumer Doarpskwis. 

Deelnemen aan de Burgumer Doarpskwis is geheel op eigen risico.

Als zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.

Versie 2023 – Laatst geüpdatet op woensdag 27 september 2023